__(' GRC members | National Commodity & Derivatives Exchange Limited
  • Home
  • /
  • Investors
  • /
  • Investor Service

GRC members

Below is the list of GRC Members at NCDEX.

Sr. No.
GRC member
1 Mr. Uday Tardalkar
2 Mr. Umesh P. Maskeri
3 Mr. Rajendra M. Ganatra
4 Mr. Vithal Dahake
5 Mr. K. V. Iyer
6 Mr. Pravin Mulay
7 Mr. V. Chandrasekaran
Sr. No.
GRC member
1 Mr. J. S. Tuli
2 Mr. Tejinder Saini
3 Mr. Mangal Dutta Sharma
4 Mr. G.K. Marwah
5 Mr. K.C. Agarwal
Sr. No.
GRC member
1 Mr. Sanivarapu Sarveswar Reddy
2 Mr.Ravindranatha Varma
3 Mr.Pulapaka Srinivasa Rao
4 Mr. Jayaprakash Babu Golla
5 Mr. P.V. Ramana
Sr. No.
GRC member
1 Mr. Mukesh Khandelwal
2 Mr. Surya Sankar Chaudhuri
3 Mr. Amitav Kothari
4 Mr. Prabir Kumar Datta